Page path:


Company

KAEFER kom­pa­nija yra rinkos ly­derė, tei­kianti in­te­gruotas paslaugas ir spren­dimus pra­monės, jū­riniuose ir of­šoro ob­jek­tuose.  Tu­rė­dami dau­giau nei  30 000 tūkst. dar­buo­tojų dau­gu­moje pa­saulio šalių, mes esame glo­balus pa­slaugų tei­kėjas.

2005 metais KAEFER UAB Lie­tu­voje tapo tarptautinės kom­pa­nijos da­limi, teikianti vi­sa­pu­siškus, efektyvius bei inovatyvius izo­lia­cijos spren­dimus. Taip pat siū­lome ir pa­stolių montavimo, pa­vir­šiaus ap­saugos, pa­sy­vios ug­nies ap­saugos bei ug­niai at­spa­raus mūro spren­dimus. SKiriame įpatingą dėmesį darbuotojų saugai ir  atliekamų darbų kokybei.

Di­džiuo­jamės būdami globalios KAEFER šeimos dalimi. 

Mes lai­komės savo vi­zijos - eli­mi­nuoti ener­gijos švais­tymą.

This video is uploaded by the provider YouTube. By clicking on "Watch video" you accept the data protection declaration of the provider. We have no influence on data processing by YouTube
Watch video
Watch video