Page path:


Ugniai atsparus betonas / šamotinių plytų mūras

KAEFER spe­cial­izuo­jasi ug­niai at­spa­raus mūro įren­gime, at­nau­ji­nime bei prie­žiū­roje me­talo, ce­mento ga­myk­lose, jė­gai­nėse, naftos ir dujų įren­gi­niuose. Nau­dojamos ino­va­ty­vios tech­no­lo­gijos bei me­džiagos, tam kad mūras tar­nautų dar ilgiau. Ug­niai at­spa­rios me­džiagos iš­laiko savo sa­vybes prie labai di­delių tem­pe­ra­tūrų ir už­tik­rina įren­ginių saugų ir efek­tyvų vei­kimą. 

Taikymas ir specializacija

  • Ugniai atsparaus mūro sluoksnio įrengimas bei priežiūra
  • Liejiniai ir beformės ugniai atsparios medžiagos
  • Skirtingi instaliavimo metodai, naudojant pneumatines sistemas, liejimą, pilimą, pumpavimą, rankomis formuojamas ir kitas medžiagas

Naudojamos medžiagos

  • Ugniai atsparus mūras
  • Plytos 
  • Skiediniai
  • Liejiniai
  • Cementinės ir becementinės bazės 
  • Keramikinės medžiagos
  • Metalizuotos medžiagos
RRF