Page path:


Techninė izoliacija

Visas izoliacijos spektras

Izoliacija yra visur, ji palaiko karštį, kur jo reikia, o šaltus daiktus išlaiko šaltais. Kad ir kaip paprastai tai skambėtų, ji turi ir savo iššūkių - kuomet reikia ją projektuoti, kurti ir sudėti pramoniniuose ir aukštų technologijų projektuose. KAEFER siūlo inovatyvius sprendimus, produktus ir paslaugas nuo šiluminės ir kriogeninės izoliacijos iki apsaugos nuo triukšmo bei akustinės izoliacijos instaliavimo tam, kad saugotų, išlaikytų ir užtrikrintų patį efektyviausią įrenginių veikimą. 

Šiluminė izoliacija

Tu­rėdami ,,Know-how“ pa­tirtį, esame at­sa­kingi už su­dė­tingus, di­delės ap­im­ties pro­jektus, ku­riems įgy­ven­dinti nu­sta­tytas tikslus laikas. Įdar­bin­dami LEAN prin­cipus už­tik­ri­name, kad viskas at­si­randa rei­kia­moje vie­toje, rei­kiamu laiku. Tai lei­džia mums būti ypa­tingai lanks­tiems, kuomet į iš­šū­kius rea­guoti reikia greitai. 

Tei­kdami di­delį spektrą pa­slaugų, už­tik­rin­ame, jog mūsų izo­lia­cijos spren­dimai yra pa­grįsti tech­ni­nėmis ži­niomis, spe­cia­liais įgū­džiais ir su­pra­timu kaip veikia izo­lia­cija.  Mūsų kom­pe­ten­cija lei­džia pa­siekti Jums pa­čius am­bi­cin­giau­sius tikslus ir įgy­ven­dinti di­džiau­sius bei su­dė­tin­giau­sius pro­jektus. 

Šilu­minė izo­lia­cija veikia pa­prastai - ji iš­laiko daiktus karš­tais arba šal­tais tuo pačiu sau­go­dama pro­ceso ener­giją. Šiuo metu, kai ap­lin­ko­sauga bei ener­gijos kaštai yra jaut­rios temos, ši­lu­minė izo­lia­cija yra svar­besnė nei bet kada. 

 

Taikymo sritys / karščio izoliacija

 • Naftos perdirbimo gamyklos
 • Cheminė pramonė
 • Maisto apdirbimo pramonė
 • Medžio ir popieriaus pramonė
 • Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (HVAC) 
 • Naturalių dujų talpyklos 
 • Biomasės gamyklos
 • Aplinkosauginės technologijos 
Project in Germany
Izoliacijos darbai Vokietijos projekte
Project in Belgium
Projektas Belgijoje
Slofnaft plant in Slovakia
Projektas Slovakijoje
Insulation in Germany
Izoliacijos darbai Vokietijos projekte

Taikymo sritys / šalčio izoliacija

 • LNG ir etileno gamyklos 
 • Cryogeninės saugyklos 
 • CO2 gamyklos 
 • Dujų skystinimo įrenginiai  
 • Vamzdynai 
 • Laivai 
 • Talpyklos 
LNG facility Algecira, Spain
LNG facility Algecira, Spain

Krio­geninė izoliacija

Reikia išskirtinių žinių ir įgūdžių tam, kad sukontroliuotume stingdančią -163°C temperatūrą, kuri yra būtina suskystintoms gamtinėms dujoms (LNG) saugoti ir tiekti.  Šioje srityje KAEFER turi daugiau nei 40-ties metų patirtį.  

Mes teikiame paslaugas ir sprendimus visai dujų valdymo grandinei - nuo aukšto veiksmingumo izoliacijos dujų gamyklose ir vamzdynų iki saugojimo ir transportavimo talpų.  

Turime du specializuotus padalinius, aptarnaujančius LNG - mūsų Kompetencijų centras suskystintoms dujoms (CCL) ir LNG sprendimų centras, daugiau informacijos šalia esančiose nuorodose.  

 

Apsauga nuo triukšmo ir akustika

Noise protection in a power plant
Noise protection in a power plant

Triukšmas neigiamai veikia ne tik žmo­nes bet ir tam tikras konstrukcijas. KAEFER siūlo ino­va­ty­vius ir pri­tai­kytus spe­cia­liems po­rei­kiams spren­dimus tam, kad garsas būtų su­val­dytas efek­ty­viai. Pra­de­dama nuo triukšmo ly­gio iš­a­na­li­zavimo, vėliau su tam pri­tai­kyta įranga yra ­p­ro­jek­tuojama triukšmo ap­sau­ga, pri­tai­kyta spe­cia­liai tam ob­jektui ar pa­statui.  

Ga­lime pa­siū­lyti aukštos ko­kybės garso ab­sor­be­rius, akus­ti­nius gaubtus, ek­ranus bei vamz­dynų ir talpų izo­lia­cija, kuri de­ri­nama kartu su ši­lu­mine.