Page path:


TIPCHECK

TIPCHECK yra šiluminės energijos audito pramonės įrenginių Europoje, standartas. KAE­FER izoliacijos ekspertai yra sertifikuoti atlikti techninės izoliacijos veiklos patikrinimą (TIPCHECK) Jūsų įrenginiuose.  ­

TIPCHECK - tai kaštų ma­ži­nimas tai­kant spe­cia­liai pri­tai­kytus eko­no­mi­nius izo­lia­cijos spren­dimus. KAEFER, kaip ly­de­riau­janti izo­lia­cijos kom­pa­nija, ne tik turi vi­ziją eli­mi­nuoti ener­gijos švais­tymą, bet taip pat nori pa­siū­lyti Jums pra­mo­ninių ob­jektų op­ti­mi­za­ciją, įga­li­nant eko­lo­gines ir eko­no­mines funk­cijas.

TIP­CHECK yra at­lie­kamas spe­cia­liai ap­mo­kytų ir ser­ti­fi­kuotų TIP­CHECK in­ži­nierių ir su­si­deda iš se­kančių žingsnių:

  • Tyrimas
  • Analizė
  • Konsultacija
  • Rodiklių skaičiavimas

Ob­jekto dalys yra nu­fo­to­gra­fuo­jamos, nau­do­jant ši­lu­minio vaizdo ka­merą, kuri pa­teikia in­for­ma­ciją apie silp­nuo­sius esamos izo­lia­cijos taškus. De­ta­li ana­lizė tai pag­rindas norint pa­brė­žti konk­rečius tech­ni­nius ro­dik­lius bei su jais su­sijusius kaštus. Efek­ty­vesnė izo­lia­cija ne tik su­taupo ener­giją ar pi­nigus bet ir ma­žina emi­sijas, duodama teigiamą įtaką pro­cesų kont­rolei ir sau­gumui darbo vie­toje.

T1
t2