Page path:


Pramonės asociacijos

Veikti pa­ti­kimai ir at­sa­kingai - tai tikslas, kurio ne­gali pa­siekti vienas. Mes bend­ra­dar­biau­jame su tam tikromis ins­ti­tu­ci­jomis bei aso­cia­ci­jomis remdami vyks­tančią plėtrą ir nau­jovių pri­sta­tymą rinkai. Mūsų ak­tyvus vaidmuo pra­monės aso­cia­ci­jose ir ty­rimų pro­jek­tuose to­bu­lina mūsų pačių ži­nias bei leidžia prisidėti prie visos izoliacijos rinkos gerovės.

Šiuo metu mes esame šių organizacijų nariais:

EIIF
FESI

Europos pramoninės izoliacijos fondas

Pra­mo­ninės kom­pa­nijos iš įvairių sričių ir geo­gra­finių vietų su­si­duria su šiuo iš­šūkiu: kaštų ma­ži­nimas ma­ži­nant savo po­veikį ap­linkai. EiiF buvo įsteigtas tam, kad pa­remtų ir ska­tintų pra­mo­ninės izo­lia­cijos nau­do­jimą kaip su­pran­tamą prie­monę šiems su­si­ju­siems rei­ka­la­vi­mams pa­siekti.
To siekiant, EiiF naudoja ko­mu­ni­ka­cijos stra­te­giją, ku­rios tiks­linė au­di­to­rija tai pra­moninės komapanijos ir vy­riau­sybė. Šia stra­te­gija EiiF pa­brėžia ap­lin­ko­sau­gi­nius pra­mo­ninės izo­lia­cijos sprendimus, kas na­tū­ra­liai veda prie greitos in­ves­ti­cijų grąžos bet kur, kur tik nau­do­jama pra­mo­ninė izo­lia­cija. KAEFER yra EiiF narė stei­gėja.
Skai­ty­kite dau­giau, no­rė­dami su­ži­noti kodėl ener­gijos efe­ty­vumas pra­si­deda nuo izo­lia­cijos.

Europos izoliacijos rangovų asociacijų federacija

FESI yra Eu­ropos izo­lia­cijos kom­pa­nijų aso­cia­cijų fe­de­ra­cija. FESI buvo įsteigta 1970 m. ir yra ne­pri­klau­soma Eu­ropos fe­de­ra­cija at­sto­vau­janti izo­lia­cijos ran­govų sek­torių. FESI remia izo­lia­ciją kaip vieną iš ge­riausių, kaštų at­žvilgiu efek­ty­viausių ir pa­ti­ki­miausių būdų tau­pyti ener­giją. FESI at­sto­vauja izo­lia­cijos aso­cia­cijas iš 16 Eu­ropos šalių, kurių na­riai veikia izo­lia­cijos sri­tyje pra­mo­nėje, ko­mer­cinių pa­statų sek­to­riuje, laivų izo­lia­ci­joje, garso bei ug­nies ap­saugos sek­to­riuje. FESI at­sto­vauja dau­giau nei 3 300 izo­lia­cijos rangos kom­pa­nijų, tu­rinčių apie 47 500 tūkst. dar­buo­tojų.

LDHA
LTICA

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Lie­tuvos ši­lumos tie­kėjų aso­cia­cija (LŠTA) įkurta 1998 m. va­sario 24 dieną. Tai sa­va­no­riška ši­lumos tie­kimo įmonių, or­ga­ni­za­cijų bei kitų aso­ci­juotų ener­ge­tikos struk­tūrų, o taip pat at­skirų sub­jektų, vei­kiančių ši­lumos tie­kimo sri­tyje, in­te­resus at­sto­vau­janti or­ga­ni­za­cija. Pag­rin­dinis LŠTA tikslas – ko­or­di­nuoti narių veiklą ir at­sto­vauti jų in­te­re­sams.

Aso­cia­ci­joje yra 42 įmonės, iš kurių 31 - ši­lumos tie­kimo įmonė, ga­mi­nan­ti ir tie­kianti apie 97-99% Lie­tuvos Res­pub­li­koje tie­kimo tink­lais per­duo­damos ši­lumos. Kita dalis, t.y. 11 įmonių, vei­kia ši­lumos ūkio sek­to­riuose.

Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija

Lie­tuvos tech­ninės izo­lia­cijos įmonių aso­cia­cija (LTIĮA) įsteigta 2005 m. ge­gužės 11 d. Ši aso­cia­cija at­sto­vauja tech­ninės izo­lia­cijos ran­govus bei pre­ky­bi­ninkus Lie­tu­voje. Šiuo metu aso­cia­cija vie­nija 5 Lie­tuvos įmones ir yra Lie­tuvos ši­lumos tie­kėjų aso­cia­cijos (LŠTA) bei Eu­ropos tech­ninės izo­lia­cijos ran­govų aso­cia­cijos (FESI) narė.