Page path:


Paviršiaus apsauga

Paviršiaus paruošimas ir padengimas

Pa­statai turi būti ap­sau­goti, ne tik nuo ug­nies, bet taip pat nuo vėjo ir van­dens. Tam yra pa­vir­šiaus ap­sauga, kuri gali už­tik­rinti, kad struk­tūra iš­liks ne­pa­ki­tusi per il­gesnį laiką vei­kiama karščio, van­dens, gaisro ar po­tvynio at­veju bei iš­liks ap­sau­gota nuo ko­ro­zijos.  

Surface protection