Page path:


Pasyvi apsauga nuo ugnies

Pa­syvi ap­sauga nuo ug­nies yra be galo svarbi. Dėl šios priežasties KAEFER nuo­latos to­bu­lina ir vysto šios ap­saugos sis­temas, tei­kian­čias aukš­čiausią sau­gumo lygį - ap­sau­goti žmones, kurie gy­vena ar dirba pra­mo­ni­niuose pa­sta­tuose, įren­gi­niuose ar struk­tū­rose.  

KAEFER turi ilgametės pa­tir­ties ir žinių di­delės ap­im­ties pro­jektų pla­na­vime, plėtroje bei vyk­dyme.  

Germany project