Page path:


LEAN kelionė

Dėmesys - kliento vertei 

Švais­tymas yra efek­ty­vumo priešas, ta­čiau kuo dau­giau apie tai gal­voji, tuo tampa aiš­kiau, kad tai - di­džiulis iš­šūkis, ir jis va­di­namas ,,lean" gal­vo­jimu. Ka­dangi KAEFER vi­zija yra ,,el­imi­nuoti ener­gijos švais­tymą“ - šia mąs­ty­sena mes ir vadovaujamės. 

,,Lean“ - tai di­desnės vertės kū­rimas mūsų klien­tams nau­do­jant ma­žiau iš­teklių. Tas yra pa­sie­kiama ge­ne­ruo­jant ma­žesnį švais­tymą, op­ti­mi­zuo­jant pro­cesus ir nuo­latos juos gerinant. 

Svarbiausia - kuo mažiau švais­tyti laiko ir me­džiagų. Visa tai lei­džia pa­siekti aukš­tes­nius sau­gumo, svei­katos ir efek­ty­vumo stan­dartus, tuo pačiu ati­ti­kti visus ko­kybės rei­ka­la­vimus. ,,Lean“ taip pat yra ir mūsų vienas RED stra­te­gijos pag­rindų, tai mus daro at­pa­žįs­ta­mais ir ki­to­kiais.  

No­rė­dami įgyvendinti ke­turis pag­rin­di­nius ,,Lean“ prin­cipus, naudojame sep­tynis se­kan­čius punktus: 

 

1.

Mesti iš­šūkį kas­die­niams įsi­ti­ki­ni­mams - be iš­šūkių pro­g­reso ne­gali būti. 

2.

Eks­per­i­men­tuoti - pa­bandyk, nes ne­pa­bandęs ne­su­ži­nosi.  

3.

To­le­ruoti ne­sėkmes - ge­ri­nimai rei­ka­lauja kant­rybės.  

4.

Pasitikėjimas - gerinimo procesas negali daryti įtakos darbo vietų praradimui.

5.

Dirbti kaip komanda - bendradarbiavimas optimizuoja darbą.

6.

Būti lanks­čiam - nusistovėjusios struk­tūros ir tai­syklės stabdo pro­g­resą.

7.

Būti drausmingiems - lai­kytis stan­dartų.
lean 1
lean 2
lean 3