Page path:


KAEFER strategija

 

KAEFER - skiriasi nuo kitų. Pasiekę savo sėkmę tarptautinėje rinkoje, tei­kiame kli­entui ge­riausią ko­kybę nuolat klaus­dami savęs, kaip dar ga­lime pa­ge­rinti savo veiklą. Kas kartą darbus at­liekame efek­ty­viau, ša­li­nant ener­gijos švais­tymą. Mes nenukrypstame nuo savo stra­te­gijos bū­dami at­pa­žįs­tami kaip kitokie:  

R (Recognized)

Turėdami didelę patirtį šioje pramonės srityje, esame užsidirbę ne­prie­kaiš­tingą rep­u­ta­ciją, ta­čiau nuo­la­t ieškome dar daugiau galimybių, no­rime būti dar ge­resni.  Mūsų klientai - tai visa, į ką mes orientuojamės. Tuo ir pra­si­deda "R" (Re­cog­nized). Tai yra re­zul­tatas mūsų pa­stangų bū­nant efek­ty­ves­niems ir ki­to­kiems, nuo­la­t to­bu­lė­jant pa­s­laugų ir spren­dimų srityse. 

E (Ef­fi­ciency)

Efek­ty­vumo di­di­nimas yra pag­rin­dinė mūsų bendros vi­zijos dalis. Tai yra vienas ge­riausių kelių, ku­riuo ei­dami ga­lime eli­mi­nuoti ener­gijos švais­tymą.  "E" žo­dyje "RED" tą ir reiškia. Savo vi­ziją pa­versti rea­lybe padeda ir LEAN va­dyba veikianti vi­soje savo įmo­nėje.

D (Different)

KAEFER turi uni­kalų būdą darbų vykdymui bei organizavimui. Tai ir nu­rodo "D" (Dif­fe­rent). Ino­va­cijos ir nuo­la­tinis projektų ge­ri­nimas kuria vertę mūsų klien­tams ir dar­buo­to­jams. Ska­tin­dami naujų me­todų ir tech­no­lo­gijų to­bu­lė­jimą vi­soje KAEFER kompanijoje, mes ir to­liau kei­simės bei da­ry­simės vis la­biau iš­skir­tinesni. 

Our KAEFER values