Page path:


Istorija

KAEFER GmbH

1918 metais Carl Kaefer įkūrė kom­pa­niją, kuri spe­cia­li­za­vosi izo­lia­cinių me­džiagų ir pa­slaugų tie­kime laivų sta­tybos pra­mo­nėje. Nau­dojant durpes, jis izo­liavo šaltų tal­pyklų sienas - taip gimė efek­ty­vios ener­gijos eko­no­mijos vi­zija. 

Greitas kom­pa­nijos au­gimas įrodė, kad Carl Kaefer at­pa­žino to laik­mečio žen­klus. Greitai pra­dėjo rastis naujos rinkos, na o KAEFER padaliniai pradėjo vis daugiau ir daugiau plėstis visame pa­sau­lyje.  

Nuo tada KAEFER tapo pir­mau­jančiu pro­fe­sio­na­liausių in­te­gruotų pa­slaugų ir spren­dimų tie­kėju pra­mo­nės, lai­vybos, of­šo­ro ir sta­ty­bų srityse, vi­same pa­sau­lyje. 

KAEFER Logo
Logo 1
Logo 3
logo

KAEFER UAB

1962 m. įkurta kompanija UAB „TERMOIZOLA“ nuo pat veiklos pradžios tapo techninės izoliacijos lydere Baltijos šalyse.

Įmonė buvo privatizuota 1992 m. Nuo to laiko sparčiai plėtėsi, steigė padalinius įvairiuose Lietuvos miestuose tokiuose kaip Vilnius, Elektrėnai, Mažeikiai, Panevėžys, Klaipėda ir Kaunas. Dukterinė UAB "Termoizola" įmonė įsikūrė ir Latvijoje.

UAB "Termoizola" 1998 m. įdiegta kokybės valdymo sistema ISO 9001.

2005 m. pagrindinį UAB „Termoizola“ akcijų paketą įsigijo viena didžiausių techninės izoliacijos įmonių pasaulyje, Vokietijos kompanija KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG.

2009 m. ISO 9001 standarto galiojimas pratęstas. Tais pačiais metais buvo įdiegti ir ISO 14001 bei ISO 45001 standartai.

Nuo 2012 metų pradžios TERMOIZOLA UAB pakeitė vardą į KAEFER Termoizola, UAB, o nuo 2012 metų gruodžio 31 d. - oficialus kompanijos vardas yra KAEFER UAB.

Iki šiandien KAEFER UAB yra pirmaujančios pasaulyje kmpanijos KAEFER grupės dalis.

Termoizola
logo