Page path:


Imprint / legal information

 

Pagrindinė buveinė

KAEFER SE & Co. KG
Markt­str. 2, 28195 Bre­men, Ger­many
Phone: +49 421 3055 0
Fax: +49 421 18251
E-mail:[Bitte aktivieren Sie Javascript]
Re­gis­tered of­fice: Bre­men
Bre­men Dis­trict Court, HRA 14280
VAT ID No.: DE 114528536

Gen­eral Part­ner:
KAEFER Man­age­ment SE
Re­gis­tered of­fice (SE): Bre­men
Bre­men Dis­trict Court, HRB 37613

Chair­man of the Board: Mor­itz Koch
Man­aging Dir­ect­ors (SE): Dr. Roland Gärber (CEO), Sandro Barrach (COO), Karsten Wirth (CFO)

 

Teisinė informacija

1. Au­to­rinės teisės
Šio tink­lapio tu­ri­niui ir struk­tūrai tai­komos au­to­rinės teisės ir kitos su­si­ju­sios teisės. Šiame tink­la­pyje skel­biamos in­for­ma­cijos ir duo­menų nau­do­jimui, kau­pimui, ko­pi­ja­vimui rei­ka­lingas iš­anks­tinis KAEFER raš­tiškas su­ti­kimas. Žinias­klaidos kom­pa­ni­joms lei­džiama nau­doti in­for­ma­ciją, skel­biamą "Spauda" skil­tyje, jei do­ku­mentai lieka ne­pa­keisti ir yra au­to­rinių teisių žen­klas, kas nu­rodo, jog au­to­rius yra KAEFER.
 
2. Prekių žen­klai
Vi­siems prekių žen­klams šiame tink­la­pyje tai­komos prekių ženklų teisės. Prekių ženklų nau­do­jimui rei­ka­lingas iš­anks­tinis KAEFER raš­tiškas su­ti­kimas.
Al­ter­na­ty­viai:
KAEFER prekės žen­klas ir rau­dona spalva yra bKA­EFER SE & Co KG. prekės žen­klai. Visos teisės sau­gomos.

3. Go­ogle Ana­ly­tics
Šis in­ter­ne­tinis pus­lapis nau­doja Go­ogle Ana­ly­tics, in­ter­neto ana­lizės įrankį, pa­tei­kiamą Go­ogle, Inc. (“Go­ogle”). Go­ogle Ana­ly­tics nau­doja “sla­pukus”, kurie yra teks­ti­niai failai Jūsų kom­piu­te­ryje, ana­li­zuoti in­ter­ne­tinio pus­lapio nau­do­jimui. In­for­ma­cija, su­ge­ne­ruota "sla­pukų" apie Jūsų sve­tainės nau­do­jimą (įskai­tant jūsų IP ad­resą) , bus per­kelta ir kau­piama Go­ogle ser­ve­riuose Jung­ti­nėse Ame­rikos vals­ti­jose. Go­ogle naudos šią in­for­ma­ciją Jūsų nau­do­ji­mosi sve­taine ver­ti­nimo tiks­lais, sve­tainės veiklos ata­skaitų pa­ruo­šimui sve­tainės ope­ra­to­riams ir ki­tiems tiks­lams, su­si­ju­siems su sve­tainės veikla ir in­ter­neto pa­nau­do­jimu. Go­ogle taip pat gali per­kelti šią in­for­ma­ciją tre­tie­siems as­me­nims, kuomet tai rei­ka­lau­jama įsta­t­imiškai, ar kur šios tre­čio­sios šalys ap­do­roja in­for­ma­ciją Go­ogle vardu. Go­ogle ne­su­sies Jūsų IP ad­reso su jo­kiais ki­tais duo­me­nimis, lai­ko­mais Go­ogle ba­zėse. Jūs ga­lite at­si­sa­kyti "sla­pukų" nau­do­jimo, pa­si­rink­dami ati­tin­kamus nu­sta­tymus savp nar­šyk­lėje, vis dėlto pra­šome tu­rėti ome­nyje, kad jei tą da­rote, ne­ga­lė­site pilnai nau­dotis šios sve­tainės funk­cio­na­lumu. Nau­do­dami šią sve­tainę, Jūs su­tin­kate pa­teikti duo­menis apie save Go­ogle tuo būdu, kuris ap­ra­šytas anks­čiau.