Page path:


Atlikti projektai

2018 - 2019

Projektas Darbai Apimtis VietaKlientas
"FCC Filtras". ORLEN Lietuva Metalinių konstrukcijų izoliavimas ir skardinimas - FCC FILTRO izoliavimo ir apskardinimo darbai  Izoliavimas / skardinimas: ~1.900m2 (FCC filtras); ~200m2 (pagalbiniai įrenginiai) Juodeikių k., Mažeikių raj. UAB "Litana ir Ko" / GE / AB "ORLEN Lietuva"
"Bitumo talpos". Cosmica Bitumo talpų izoliavimo ir apskardinimo darbai Užsakovo gamybinėje teritorijoje Kaune Izoliavimas / skardinimas: ~40vnt. (60, 80, 100m3) bitumo talpos Kaunas UAB "Cosmica"
"Katilo K-2 remontas". ORLEN Lietuva Katilo K-2 remontas "Šiluminėje elektrinėje" AB ORLEN Lietuva teritorijoje Izoliavimas / skardinimas: ~1.400m2 (Dūmų, oro kanalai ir vamzdynai);
U/a betono įrengimas: 8vnt. (Degikliai)
Juodeikių k., Mažeikių raj. UAB "AXIS Technologies" / AB "ORLEN Lietuva"
"E-2 VŠK katilo PTVM-100 Nr.2". VŠT E-2 VŠK katilo PTVM-100 Nr.2 rekonstravimas dėl NoX mažinimo Izoliavimas / skardinimas: ~500m2 (Katilo, dūmų, oro/dūmų kanalai); ~240m (Vamzdynai)
U/a betono įrengimas: 6vnt. (Degikliai)
Vilnius UAB "AXIS Technologies" / AB "Vilniaus šilumos tinklai"
"ŠTT antžeminė trasa 5T". KKJ ŠTT antžeminės trasos 5T (DN1000) šiluminės izoliacijos remontas Izoliavimas / skardinimas: trasos vamzdyno ilgis 375m Kaunas UAB "Elektrėnų energetikos remontas" / UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė"

 

 ProjektasDarbai VietovėKlientas
TOTAL LA MEDE Pastolių montavimas / demontavimas La Mede, Prancūzija  KAEFER WANNER S.A.S.
NAPHTACHIMIE Termoizoliavimo darbai Lavera, Prancūzija  KAEFER WANNER S.A.S.
ENGIE Electrabel Doel Pastolių montavimas / demontavimas Antverpenas, Belgija KAEFER BELGIE NV
BP LINGEN Karštos izoliacijos ardymo/atstatymo darbai Lingen (Ems), Vokietija KAEFER Industrie GmbH

2016-2017

 ProjektasDarbaiApimtis VietovėKlientas
VERSALIS Pa­stolių mon­ta­vimo/​de­mon­ta­vimo darbai,šalčio ir ši­lu­minės izo­lia­cijos darbai  Pa­sto­liai 800 t, šalčio ir ši­lu­minė izo­lia­cija 10000 m2 Dun­ke­rque, Pran­cū­zija  KAEFER WANNER S.A.S.
TOTAL PETROCHEMICALS Pa­stolių mon­ta­vimas ir de­mon­ta­vimas; ši­lu­minė izo­lia­cija  Pa­sto­liai 700 t, ši­lu­minė izo­lia­cija: įren­gimai 2600 m2, vamz­dynai - 2000 m2. Harf­leur, Pran­cū­zija  KAEFER WANNER S.A.S.
Tallinn CHP II (II-as etapas). Vamzdynų izoliacija Įren­ginių ir garo, šil­dymo, kon­den­sato ir kt. tech­no­lo­ginių vamz­dynų izo­lia­vimas ir skar­di­nimas. Pa­stolių mon­ta­vimas/​de­mon­ta­vimas  Izo­lia­vimas - 755m3; Skar­di­nimas - 6.890m2 Ta­linas, Es­tija OÜ “Au­ragen” (Es­tija)
VE-2. Vandens šildymo katilų Nr.6 ir Nr.7 šiluminės izoliacijos remontas po katilų rekonstrukcijos Ug­niai at­spa­raus be­tono sluoksnio įren­gimas, pa­viršių izo­lia­vimas, tin­ka­vimas da­žymas  665m2 Vil­nius, Lie­tuva  UAB Vil­niaus ener­gija
GPA Pa­stolių mon­ta­vimas ir de­mon­ta­vimas Pa­sto­liai 2500 t Ant­ver­penas, Bel­gija  KAEFER - Bel­gium / Gunvor Pet­ro­leum Ant­werpen
Sodra Cell Varo Pa­stolių mon­ta­vimo / de­mon­ta­vimo darbai   Väröbacka, Šve­dija  KAEFER AB
LEG servisiniai darbai Izo­lia­cija; Pa­sto­liai Vamz­džių izo­lia­vimas: 5.700m
Įren­gimų izo­lia­vimas: 2.400m2
Ug­niai at­sparių ka­tilų re­montas: 120m³
Šilumos izo­lia­cijos nu­ėmimas 12.000 m³
Pa­stolių mon­ta­vimas/​de­mon­ta­vimas 76.000 m³ 
Elekt­renai, Li­thu­ania Lie­tuvos ener­gijos ga­myba AB 
VE servisiniai darbai Įren­ginių izo­lia­cijos, mūro, tinko re­monto darbai  Vamz­džių izo­lia­vimas 4.500m
Įren­gimų izo­lia­vimas 3.500m2
Ref­rac­tory for bo­i­lers rep­a­i­ring 100m³
Pa­stolių mon­ta­vimas / de­mon­ta­vimas (ap­imtis pagal už­sa­kovo pa­rei­ka­la­vimą)
Vil­nius, Lie­tuva  Vil­niaus ene­re­gija, UAB

2014 - 2015

 ProjektasDarbaiApimtisVietaKlientas
VKG PETROTER 3 projektas Įren­gimų, ka­nalų ir vamz­dynų izo­lia­vimo/​skar­di­nimo darbai Vamz­džių izo­lia­vimas 1.500 m2
Įren­gimų ir ka­nalų izo­lia­vimas 3.550 m2
8.850m³ pa­stolių mon­ta­vimas/​de­mon­ta­vimas
Ko­thla-Jarve, Es­tija Viru Ke­emia Grupp, AS
Blokų Nr.1 ir Nr.2 šiluminės izoliacijos ardymas nuo katilų, vamzdynų, turbinų bei įrengimų AB " Lietuvos energijos gamyba" Šilu­minės izo­lia­cijos ar­dymas. Pa­sto­liai Senos izo­lia­cijos ar­dymas, pa­sto­liai
Ka­tilai: 10.315m2 (as­bes­tinis tinkas) / 2.474m3 (as­bes­tinės izo­lia­cijos ar­dymas)
Tur­binos: 1.730m2 (as­bes­tinis tinkas) / 478m3 (as­bes­tinės izo­lia­cijos ar­dymas)
Ka­nalai (laukas): 5.400m2 (as­bes­tinis tinkas) / 755m3 (as­bes­tinės izo­lia­cijos ar­dymas)
Pa­sto­liai: 31.800m³
Elekt­rėnai, Lie­tuva Lie­tuvos ener­gijos ga­myba, AB
TOTAL Donges projektas Izo­lia­cija ir skar­di­nimas. Pa­stolių darbai.   Pran­cū­zija KAEFER Wanner SAS
NESTE OIL HEXI ir BESSI projektai Vamz­dynų ir talpų izo­lia­vimas ir skar­di­nimas 9000 m2 Porvoo, Suo­mija KAEFER OY
LEG Biokuro katilinė Bio­kuro ka­ti­linės dūmų ir oro ka­nalų izo­lia­vimas ir skar­di­nimas 1325 m2 (dūmų ka­nalai) and 1240 m2 (oro ka­nalai) Elekt­rėnai, Lie­tuva KAUNO ENER­GE­TIKOS RE­MONTAS, UAB / LIE­TUVOS ENER­GIJOS GA­MYBA, AB
Projektas PM6, Grigiškės Įren­gimų, ka­nalų ir vamz­dynų izo­lia­vimo/​skar­di­nimo darbai 230 m2 (įren­gimų), 1170 m2 (ka­nalai) and 810 m2 (vamz­dynai) Vil­nius, Lie­tuva KBR PO­LAND SP. Z O.O. / GRIGIŠKĖS, AB
Elektrostatinių (ESP) filtrų izoliavimas ir skardinimas Izo­lia­cija ir skar­di­nimas. Pa­stolių darbai. 615 m2 (Kaunas, 2 vnt), 1020 m2 (Vil­nius, 1 vnt), 790 m2 (Elekt­rėnai, 2 vnt) Lie­tuva AXIS TECH­NO­LO­GIES, UAB / ONEKS IN­VEST, UAB / VIL­NIAUS ENER­GIJA UAB / LIE­TUVOS ENER­GIJOS GA­MYBA, AB
LEG garo katilinė Garo ka­tilų vamz­dynų ir dūmų ka­nalų izo­lia­vimas ir skar­di­nimas 3920 m2 (vamz­dynai) and 140 m2 (dūmų ka­nalai) Elekt­rėnai, Lie­tuva KAUNO ENER­GE­TIKOS RE­MONTAS, UAB / LIE­TUVOS ENER­GIJOS GA­MYBA, AB
Amilina sirupų cecho talpos Sirupų cecho talpų ir vamz­dynų izo­lia­vimas ir skar­di­nimas 10200 m2 (talpų izo­lia­vimas), 3800 m2 (vamz­dynų izo­lia­vimas), 21000m3 (pa­sto­liai) Pa­ne­vėžys, Lie­tuva Ami­lina AB
E-2 garo katilo Nr.4 šilumos izoliacijos ir mūro remontas Ka­tilo įvairių pa­viršių u/​a mūro ir ši­lu­minės izo­lia­cijos iš­ar­dymas bei at­sta­tymas 1 komp­lektas Vil­nius, Lie­tuva ELEKTRĖNŲ ENER­GE­TIKOS RE­MONTAS, UAB / VIL­NIAUS ENER­GIJA, UAB

 

2012 - 2013

 ProjektasDarbaiApimtisVietaKlientas
Lietuvos energija, AB, 3-ias ir 4-tas energetiniai blokai Senos ši­lu­minės izo­lia­cijos, tu­rin­čios as­besto, nu­ėmimas 6050 m2 Elekt­rėnai, Lie­tuva LIE­TUVOS ENER­GIJA, AB
AB „Klaipėdos nafta“ TNP parko rekonstrukcija. 2 vnt po 32250m3 talpyklų statyba Talpų ir vamz­dynų izo­lia­cija ir skar­di­nimas. Pa­stolių darbai 9320 m2 Klai­pėda, Lie­tuva RU­DESTA, UAB / KLAIPĖDOS NAFTA, AB
ORLEN Lietuva. Kapitalinis remontas 2012. LK-1 ir KT-1. Pa­stolių sta­tymas/​ar­dymas; Izo­lia­vimo ir skar­di­nimo darbai 111.000m3 (pa­sto­liai) / 16.800m2 (izo­lia­cija) Ma­žei­kiai, Lie­tuva AB “Orlen Lie­tuva”
Biofuture AB techninės kolonos, pagalbiniai įrenginiai ir technologiniai vamzdynai Izo­lia­vimo ir skar­di­nimo darbai 2010 m2 Šilutė, Lie­tuva BIO­FU­TURE AB
CEMEX cemento gamykla, dūmų kanalai Izo­lia­vimo ir skar­di­nimo darbai 660 m2 Bro­ceni, Lat­vija RU­DESTA, UAB
FORTUM Klaipėda. Biokuro ir atliekų deginimo jėgainė. Katilas Izo­lia­vimo ir skar­di­nimo darbai 11.060m2 Klai­pėda, Lie­tuva KAEFER In­dustrie GmbH / Fisia Bab­cock En­vi­ron­ment

 

2005 - 2011

 ProjektasDarbaiApimtisVietaKlientas
FORTUM Klai­pėda. Bio­kuro ir at­liekų de­gi­nimo jė­gainė. Dūmų va­lymo įren­ginys. Izo­lia­vimo ir skar­di­nimo darbai 4.000m2 Klai­pėda, Lie­tuva PO­LIMEX-Mos­to­stal SA / ALSTOM Power Sweden AB
CCGT projektas Lietuvos elektrinėje, blokas Nr. 9 (400 Mw) Dujų tur­bina, vamz­dynų ir įrangos izo­lia­cija 23.000 m2 vamz­dynų ir įren­gimų izo­lia­cijos, pa­stolių. 1400 m2 dujų tur­binos ir pa­gal­binės įrangos izo­lia­cija, pa­sto­liai.  Elekt­renai, Lie­tuva  IBERD­ROLA
LYONDELLBASEL gamykla Pa­stolių mon­ta­vimas /de­mon­ta­vimas 10 000 m3 Berre, Pran­cū­zija KAEFER Wanner
POLIMERI Europa France gamykla Pa­sto­liai, įrangos ir vamz­dynų izo­lia­cija 2 200 m2 / 25 500 m3 Mar­dyck, Pran­cū­zija KAEFER Wanner / PO­LI­MERI Eu­rope France
HOLCIM gamykla Filtro ir vamz­dynų izo­lia­cija ir skar­di­nimas 1200 m2 Grand Cour­rone, Pran­cū­zija KAEFER Wanner / HOLCIM
HAFSLUNG gamykla filtro ir vamz­dynų izo­lia­vimas ir skar­di­nimas 1000 m2 Nor­ve­gija  KAEFER Const­ruc­tion Norway
Kruizinis laivas C33 prieš­gais­rinė ap­sauga, izo­lia­cija 9000 m2 St.Na­zaire, Pran­cū­zija  KAEFER Wanner / STX Eu­rope
LITWIN Sarcelles Atliekų deginimo gamykla Vamz­dynų, filtro ir įrangos izo­lia­cija ir skar­di­nimas 1000 m2 Sar­celles, Pran­cū­zija  KAEFER Wanner
Rygos TPP-2 rekonstrukcija Įrangos ir vamz­dynų izo­lia­cija, pa­sto­liai 12 500 m2 / 10 000 m3 Ryga, Lat­vija  IBERD­ROLA In­ge­nieria y Con­sul­toria
Darley Dale švino gamykla Filtro ir vamz­dynų izo­lia­cija ir skar­di­nimas 1400 m2 Darley Dale, DB  ALSTOM
BIO Venta Biodiesel factory In­su­la­tion of tanks, equip­ment and pipes 2 300 m2 Vent­spilis, Lat­vija  CON­T­RUCTUS SIA
OSB plokščių gamyklos rekonstrukcija OSB plokščių gamykla Įrangos ir vamz­dynų izo­lia­cija, pa­sto­liai 4 600 m2 / 7000 m3 Ryga, Lat­vija  Bol­de­raja Ltd
KLAI-PET I, KLAI-PET II Po­lip­ro­pi­leno ga­mykla Įrangos ir vamz­dynų izo­lia­cija, pa­sto­liai 24 000 m2 Klai­pėda, Lie­tuva  CONST­RUCTUS
Elektrėnai WFGD 71P00061 Fazė 1 Dūmų valymo filtrai Įrangos ir vamz­dynų izo­lia­cija, pa­sto­liai 26 000 m2 / 40 000 m3 Lie­tuvos elekt­rinė, Elekt­rėnai, Lie­tuva  ALSTOM Power Sweden