Page path:


Asbesto šalinimas

Šali­name as­bestą ir at­lie­kame tai­so­muo­sius darbus pa­sta­tuose ir pra­monės įren­gi­niuose nau­do­dami nau­jausią įrangą ir tin­kamas tech­no­lo­gijas. Spe­cia­li­zuo­jamės su­dė­tin­guose pro­jek­tuose ir įren­gi­niuose, lai­kydamiesi sau­gumo stan­dartų ir vie­tinių teisės aktų.

Asbestos removal project in Spain
Asbestos removal project in Spain